سایت خودرو فرسوده
اساسنامه انجمن صنفی مراکز اسقاط

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده آخرین تغییرات ۱۰-۰۵-۱۳۹۸

فصل یکم 

کلیات

ماده ۱ – هدف :

            با عنایت به ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه انجمن‌های صنفی وکانونهای مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد با ایفای نقش موثر در شکل گیری سیاست ها و برنامه های توسعه انسانی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی همچنین شناخت نیازها و مسائل مشترک اعضا و ضرورت برقراری تبادل نظر و ارتباط نزدیک بین اعضا با هدف همسویی و همفکری و افزایش نقش و اثر در توسعه اقتصادی ، توسعه انسانی و کارآفرینی و ارتقاء ایران اسلامی و محوریت انجمن صنفی برای تسهیل در حصول اهداف صنفی و ملی این انجمن صنفی با اهداف ذیل تشکیل می گردد .

ماده۲ – نام، حوزه جغرافیایی، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی

نام : انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده که در این اساسنامه به اختصار «انجمن صنفی» نامیده می شود .

حوزه جغرافیایی عضو گیری کشوری و محل اقامتگاه قانونی در تهران، شهرستان تهران، (خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک ۱۱، طبقه ۳، واحد ۶)، پست الکترونیکی : anjomanesenfi110@gmail.com می باشد.

تبصره ۱- هیأت مدیره می‌تواند هر زمان که ایجاب نماید ، اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء – از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد – بطور کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی نیز منعکس نماید .

ماده ۳- وظایف اساسی وعام انجمن صنفی :

۱- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه‌های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.

۲- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.

۳- برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزش ، توسعه و گسترش فعالیتها.

۴- کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک.

۵- سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت.

۶- کوشش برای هماهنگی در امور آموزش ، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.

۷- انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط.

۸- دریافت ورودیه، حق عضویت وکمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه.

۹- همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

۱۰- حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدفهای انجمن.

۱۱- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

۱۲- پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن‌های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.

۱۳- همکاری با سایر تشکل‌های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمنهای صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

۱۴- قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها.

۱۵- ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی یا کانونهای مربوط درچارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.

۱۶- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری .

فصل دوم

شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده ۸  شرایط عضویت :

کلیه اشخاص حقیقی(کارفرمایان) و اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند :

۱- تابعیت ایران .

۲- متدین بودن مدیران اصلی شرکت های عضو به یکی از ادیان رسمی .

۳- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه .

۴- اقامت در حوزه فعالیت انجمن .

۵ – پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طور مرتب .

۶- نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد .(برای مدیران اصلی شامل مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت های مشمول ).

۷- داشتن جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری یا تائیدیه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مبنی بر اجازه فعالیت در امر اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده و داشتن حداقل یکسال سابقه فعالیت در رابطه با اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده .

۸- اجرای مفاد نظام نامه و کلیه مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از طرف انجمن .

تبصره ۲- کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادنه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس را نمی‌توان به عضویت در انجمن، مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره ۳- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد؛ متقاضی می‌تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.

تبصره ۴ – در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ؛ از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .

ماده ۹ – موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی :

۱- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۱۰ این اساسنامه (با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی).

۲- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه‌ها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن (باتشخیص هیأت مدیره انجمن صنفی).

۳- از دست دادن شرایط مندرج در ماده ۸ این اساسنامه.

۴- آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشورکه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد .

۵- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه.

تبصره ۵– در موارد بندهای ۱و ۲ عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق درمی آید وتارفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی ،حق رای نخواهد داشت.

ماده ۱۰- منابع مالی انجمن صنفی :

۱- ورودیه برای هر عضو معادل مبلغی است که با تصویب مجمع عمومی عادی و فقط برای یک بار از اعضاء دریافت گردد .

۲- حق عضویت سالانه معادل مبلغی است که با تصویب مجمع عمومی عادی تعیین و توسط اعضاء در اولین ماه هر سال پرداخت خواهد شد ، ضمنا اختیار تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه قابل تفویض به هیئت مدیره از طرف مجمع عمومی عادی می باشد .

۴- کمک ‌های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی وبه اختیار کمک دهنده.

تبصره ۶- قبول و دریافت کمک‌های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت کارواموراجتماعی.

تبصره ۷- انجمن صنفی باید دارای حداقل ۲ دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امورمالی می‌باشد.

ماده ۱۱- کلیه اعضا باید حق عضویت خود راباتوجه به ماده۱۰ ، مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می‌کند واریز و رسید بانکی را به خزانه‌دار تسلیم نمایند.

تبصره ۸- دریافت و جمع‌آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض‌های چاپی شماره‌دار باشد و به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره ۹- مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می‌شود، قابل استرداد نیست.

تبصره ۱۰- هیأت مدیره نمی‌تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند .

ماده ۱۲ –تعلیق عضویت : چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر ۳ ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید، از طرف خزانه‌دار به وی اخطار کتبی داده می‌شود . چنانچه از تاریخ اخطار، حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید ، با تصویب هیات مدیره، عضویت شخص مذکوردرانجمن صنفی، به حالت تعلیق در می آید . اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می‌باشد .

تبصره ۱۱- تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر، با هیأت مدیره خواهد بود .

فصل سوم

ارکان انجمن صنفی

ماده ۱۳- ارکان انجمن صنفی عبارت است از :

۱- مجمع عمومی

۲- هیأت مدیره

۳-بازرس یا بازرسان

۴- دبیر

الف – مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن :

ماده ۱۴ – مجمع عمومی: مجمع عمومی که عالی‌ترین رکن انجمن صنفی است؛ از اجتماع اعضاء حقیقی و یا نمایندگان اعضای حقوقی، با معرفی نامه کتبی ، با هماهنگی و نظارت وزارت کاروامور اجتماعی به دو صورت عادی وفوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره۱۲ – برای تشکیل مجامع عمومی عادی وفوق العاده، هیأت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیله روزنامه کثیر الانتشار که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد؛ اقدام نماید. بدیهی است از تاریخ دعوت اعضاء تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی ، باید حداقل ۱۵ روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید .

تبصره ۱۳ – دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیات مدیره، بازرس یا بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند . همچنین در صورت خودداری بازرس یا بازرسان ، حداقل یک سوم اعضای انجمن صنفی می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند .

تبصره ۱۴ – دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل ۱۵ روزپیش از تشکیل ، طی دعوتنامه کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند .

تبصره ۱۵ – اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب نماید؛ بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد .

تبصره ۱۶ – هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد .

ماده ۱۵- جلسات مجمع عمومی : مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت
می یابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت . درصورتی که پس از طی مراحل اول ودوم،مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید؛ مرحله سوم آن با حضور دست کم یک پنجم اعضابرگزار خواهد شد.

تبصره ۱۷ – مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص ودعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یک سوم اعضاء، بطور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود .

تبصره ۱۸- تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .

ماده ۱۶ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از :

۱- استماع گزارش هیأت مدیره وبازرس یا بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخـاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامـه هـای سـال جاری و آتـی انجـمن صنفی .

۲- استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار در خصوص صورتهای مالی سالانه و بودجه آتی انجمن صنفی .

۳- دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی .

۴- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومی وسایر موارد .

۵- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد .

۶- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند( موضوع ماده ۹ اساسنامه ) .

۷- تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا.

۸- ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی وسایرمراکزمرتبط.

۹- انتخاب و عزل انفرادی ودسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی.

۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن‌های صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانونهای مذکور.

تبصره ۱۹ – بودجه های سال آتی انجمن می باید تا پایان یهمن هر سال توسط هیئت مدیره به مجمع عمومی جهت بررسی و تصویب تسلیم شود .

ماده ۱۷  مجمع عمومی فوق العاده :

مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده ۱۸،با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ؛ در مرحله دوم با حضورحداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده ۱۸- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

۱- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه .

۲- انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیأت تصفیه.

تبصره ۲۰- پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه ، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود .

نحوه برگزاری جلسات مجامع عمومی :

ماده ۱۹- پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه‌ مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان یکی از بازرسان و یا مسن ترین عضو حاضر ، بلافاصله هیأت رئیسه مجمع عمومی مرکب از دست کم یک رئیس، یک یا دو نایب رئیس و یک یا دو منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و اداره‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد ؛ دو نفر دیگر به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضاء انتخاب می شوند .

تبصره ۲۱- اعضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی وهیأت نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت درهیأت مدیره و بازرسان باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که انجمن صنفی دارای کمتر از ۲۰ عضو باشد) .

تبصره ۲۲- برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند .

تبصره ۲۳- هیات رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات ، مکلفند در پایان رای گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره ،بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند .

تبصره ۲۴- هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیات رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده ، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معین کند . تمدید جلسه ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل ، در مرحله بعدی ، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده ۲۰- اعتراض بر انتخابات : چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی باذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند ، هیأت رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود ، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض ، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند .

تبصره ۲۵- چنانچه اعتراض یا اعتراضهای رسیده وارد باشد ، هیأت رییسه وهیات نظارت ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات ، اقدام خواهد شد .

ب – هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۱- هیأت مدیره : هیأت مدیره دارای ۹ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت ۳ سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم ، بلامانع است .

ماده ۲۲- هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود راتشکیل

و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس ، یک خزانه دار و از بین اعضای اصلی هیأت مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک موردنیاز به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت کارواموراجتماعی تسلیم نماید .

ماده ۲۳- جلسات هیأت مدیره هر دو هفته یک بار تشکیل و با حضوراکثریت اعضا ( حداقل ۵ نفر ) رسمیت می یابد . تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئیس، نایب رئیس یا ۳/۱ اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد .

تبصره ۲۶- خدمات هیأت مدیره افتخاری است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .

تبصره ۲۷- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۲۴- هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت کارواموراجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت وسایرمدارک شناسایی انجمن، به نام انجمن صنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن صنفی طبق بند ۵ ماده ۲۹ ، در بانک یا بانکهای کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واریز نماید

ماده ۲۵ – رئیس هیات مدیره یا دبیرو خزانه دار مشترکا صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و

کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال ، دارائیها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها می باشد .

تبصره۲۸– کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند؛ با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود .

ماده ۲۶ – در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید .

تبصره ۲۹- مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد .

تبصره ۳۰- در صورت استعفا، فوت از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی فوق العاده ، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف ۶ ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد؛ بازرسان یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت کارواموراجتماعی برساند.

ماده ۲۷ – هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد .

تبصره 31– هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت ، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول حفظ کلیه دارائیها واموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.

ماده ۲۸ – سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی و مفاد اساسنامه

۲- حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء .

۳- افتتاح یا مسدود نمودن حساب های بانکی به نام انجمن صنفی .

۴- خرید و فروش و رهن و معاوضه و اجاره و استیجاره اموال منقول و غیر منقول مشروط بر آنکه به منظور جلب نفع شخصی نبوده با رعایت سقف مصوب مجمع عمومی برای معاملات ، فسخ ، اقاله و اخذ تسهیلات از بانکها .

۵- حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان .

۶- تصویب الحاق به کانون و یا پایان دادن به همکاری با کانون و یا انجمن های صنفی همگن دیگر .

۷- انعقاد قراردادها ، توافق نامه ها و تفاهم نامه های دسته جمعی به نمایندگای از اعضاء و با سایر تشکلهای کارگری و کارفرمایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همچنین آیین نامه و اساسنامه انجمن صنفی .

۸- تصویب آیین نام های مورد نیاز و تبیین استخدام ، عزل و نصب کارمندان اداری

۹- دعوت مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه .

۱۰- تهیه و ارائه گزارش فعالیت سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی .

۱۱- تهیه و تنظیم تراز مالی .

۱۲- تدوین و ابلاغ بخشنامه های داخلی به اعضاء .

۱۳- تدوین برنامه بودجه سالانه جهت ارائه به مجمع عمومی عادی قبل از پایان بهمن ماه هر سال جهت تصویب .

۱۴- اعلام کتبی تشکیل جلسات مجمع عمومی ۱۵ روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت کار و امور اجتماعی .

۱۵ –تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و دیگر بنگاه های اقتصادی مورد نیاز اعضاء و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء و اشخاص حقیقی تابعه .

۱۶- تعیین محل مرکز اصلی و تصویب و یا تغییر آن .

۱۷- تعیین حقوق دبیر و خزانه دار انجمن و حق الزحمه اعضاء و مشاوران کمیته ها .

۱۸- انجام کلیه اموری که از سوی مجامع به هیئت مدیره تکلیف می گردد .

۱۹- همکاری بازرسان و دستگاههای اجرایی بویژه وزارت کار و امور اجتماعی .

۲۰- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیئت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی .

۲۱- وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی ، قضایی ، دستگاههای دولتی و ملی در حدود مقررات این اساسنامه .

۲۲- تشکیل کمیته های مشورتی با بهره گیری از مشاوران کار آمد و متخصص به شرح ذیل :

الف – امور حقوقی و قوانین :

امور حقوقی و حل اختلاف و داوری و تدوین ضوابط و آیین نامه ها و بخشنامه ها

ب- امور اقتصادی و برنامه ریزی و رفاه

ج- فن آوری اطلاعات (IT)

د- روابط عمومی و بین المللی و بازرگانی

ه – پژوهش و آموزش

و – ویژه : انضباطی و سایر موضوعات دیگر

تبصره ۳۲ : هر کمیته می باید حداقل دارای ۵ عضو ثابت و خبره که یکی از آنها (ترجیحا دبیر با رئیس کمیته ) دارای تخصص ذیربط باشد و در اولین جلسه از بین خود رئیس و دبیر و نایب رئیس و مخبر را انتخاب می نماید که از بین افراد خبره با تصویب هیئت مدیره تعیین می شوند و حضور مشاوران در جلسات کمیته بلامانع است .

تبصره ۳۳ : انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره و اعضای کمیته ها برای دوره های بعد نیز بلامانع بوده و درصورت لزوم هر عضو هیئت مدیره فقط مجاز به عضویت در دو کمیته خواهد بود .

تبصره ۳۴ : نتایج کار کمیته ها توسط دبیر انجمن در جلسه هیئت مدیره مطرح و پس از تصویب قابل اجراء خواهد بود .

ماده ۲۹ – رئیس هیأت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

۱- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه .

۲- اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه .

۳- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر وسایر مسئولان انجمن صنفی ، جهت اجرا و پی گیری آن.

۴- امضای کلیه قرار دادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی که با تصویب هیأت مدیره استخدام یابه کار گمارده خواهند شد.

۵- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور توسط یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق دبیر طبق مفاد اساسنامه .

۶- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

تبصره۳۵- قسمتی از وظایف رئیس هئیت مدیره که مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود.

ماده ۳۰ – دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و میتواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره ، به کار گمارده می شوند .

ماده ۳۱  وظایف واختیارات دبیر :

۱- اداره صحیح امور اجرایی و هدایت بهینه (که از سوی هیئت مدیره به وی محول می گردد ) در جهت هدف و نیز استخدام یا به کار گمردان کارکنان اداری و مشاوران و کارشناسان پس از تصویب هیئت مدیره.

۲- دعوت برای جلسات هیئت مدیره و انجام کلیه مکاتبات و نامه های اداری انجمن و نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های داخلی انجمن .

۳- نظارت بر فعالیت کمیته ها و نیز بر حسن اجرای اساسنامه نامه انجمن صنفی .

۴- گشایش حسابهای بانکی انجمن به اتفاق خزانه دار و رئیس هیئت مدیره و دیگر اعضای هیئت مدیره در بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و واریز وجوه انجمن به حساب مزکور و برداشت از آن .

۵- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و انجام امور جاری و اداری انجمن .

۶- تهیه و تنظیم کارت عضویت با امضاء خود و رئیس هیئت مدیره و مهر رسمی انجمن

۷- امضاء چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر انجمن صنفی .

۸- دبیر در دوره انتخابی خود مکلف است مقدمات دعوت و تشکیل مجمع عمومی را برابر مقررات برای انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد ، حداکثر در فاصله ۶ ماه از پایان مدت اعتبار مسئولان انجمن به عمل نیاید می باید به اتفاق بازرس یا بازرسان مراتب را جهت تعیین تکلیف به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد .

۹- نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط در حوزه فعالیت مربوط و همکاری با بازرسان و نمایندگان اعضامی دستگاههای اجرایی و حکومتی .

۱۰- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورت جلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفی و دیگر اسناد معتبر و قانونی .

۱۱- نهیه دفاتر «عضویت» و «امور مالی» با نظر وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها .

۱۲- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.

۱۳- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن صنفی.

۱۴- تغییر محل اقامت گاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی طبق تبصره ۱ ماده ۴ اساسنامه .

۱۵- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و
دستگاه های اداری به مسئولان مربوط.

تبصره ۳۶ – انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد. دوره فعالیت دبیر انجمن پس از تصویب هیئت مدیره تا پایان مدت اعتبار اعضای هیئت مدیره می باشد و انتخاب مجدد دبیر برای دوره های بعد بلامانع است . تعویض دبیر و انتخاب فرد دیگر با رای و تایید و تصویب هیئت مدیره بلامانع است .

تبصره۳۷- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسئول هستند .

ماده ۳۲- وظایف واختیارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی بوده ودارای وظایف واختیاراتی به شرح ذیل است :

۱- اداره امور مالی انجمن صنفی و ثبت و ضبط کلیه وقایع مالی و حفظ و نگهداری کلیه مدارک و اطلاعات چک ها و اسناد مالی و تعهد آور و عادی حسابداری و مالی .

۲- تنظیم دفاتر و اسناد مالی ، ارائه گزارشات مالی منجمله وصول حق عضویت و تراز ماهانه به دبیر یا هیئت مدیره .

۳- وصول و جمع آوری ورودی ، حق عضویت ها و کمک های مالی در مقابل قبض رسید بر اساس ضوابط انجمن صنفی و ارائه تحلیل روند تامین و مصرف منابع .

۴- ممیزی دریافت و پرداخت ها ، اخذ صورت مغایرت بانکی و اظهار نظر و پیگیری تا رفع اشکال و موانع .

۵- تنظیم و صدور کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور و اسناد مالی .

۶- امضا و صدور کارت عضویت اعضاء و به اتفاق رئیس هیات مدیره و یا دبیر .

۷- تهیه و تنظیم ترازنامه انجمن صنفی جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان .

۸- رسیدگی و گواهی صحت اسناد و مدارک ارائه شده مالی انجمن صنفی .

۹- حفظ اموال منقول و غیر منقول ، وجوه و اسناد مالی انجمن بعنوان جمع داری اموال .

۱۰- تجزیه و تحلیل فرآیند مالی و کنترل بودجه و جمع آوری وجوه ورودیه و حق عضویت و ارائه گزارشات و هشدار انحراف از معیار و استانداردها .

۱۱- بکارگیری اصول حسابداری متعارف و دفاتر داری دوبل با استفاده از فن آوری روز آمد .

۱۲- رعایت کلیه قوانین جاری و ضوابط مالی ، عملیاتی ، بانکی ، بیمه ای و غیره .

۱۳- اجرای ماده ۳۳ آئین نامه حداکثر تا پایان اردیبهشت سال بعد .

۱۴- نظارت بر خرید ، فروش ، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه اسناد ، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن صنفی .

۱۵- تدوین پیش نویس بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره تا نیمه بهمن ماه هر سال برای بررسی و تائید ، و طرح در مجمع عمومی و تصویب آن .

۱۶- انجام سایر وظایف محوله از سوی هیئت مدیره و بازرسان و همکاری با کمیته های شش گانه .

تبصره ۳۸- خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضای بازرسان ،کلیه دفاتر واسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره ۳۹ – در صورت انقضاء دوره هیئت مدیره خزانه دار و رئیس هیئت مدیره یا دبیر موظف خواهند بود امور مالی انجمن صنفی را تا قطعیت انتخابات مجدد کماکان اداره نماید و خزانه دار شخصا موظف است کلیه امور ، اسناد و دفاتر مالی و مستندات ذیربط را با نظارت بازرس و هیئت مدیره به خزانه دار بعدی طی صورت جلسه ای تحویل نماید .

تبصره ۴۰ – سال مالی انجمن از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال خواهد بود و آغاز سال اول فعالیت از تاریخ ثبت انجمن می باشد .

تبصره ۴۱- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجــمن

صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیأت مدیره ،رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد.

تبصره ۴۲ – خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان ، کلیه دفاتر واسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد.

ج –بازرس یا بازرسان، حدود وظایف واختیارات آنان

ماده ۳۳ – بازرسان : بازرسان انجمن صنفی ، متشکل از ۲ نفر بازرس اصلی ۱ نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است.

تبصره۴۳- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها ، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود.

ماده ۳۴- وظایف و اختیارات بازرسان :

۱- نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه وهمچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

۲- رسیدگی و نظارت بر دفاتر واوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.

۳- پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی(حسب مورد ).

۴- رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی .

۵- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .

۶- شرکت در جلسات هیأت مدیره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رای .

تبصره۴۴- بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی وکلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی ونظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند.همچنین

بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند .

فصل چهارم

سایر مقررات

ماده ۳۵- کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره ، هیات داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳- عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی.

۴- نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفریکه منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد .

۵- داشتن حسن شهرت.

۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۷- حداقل ۲۵ سال تمام سن .

۸- حداقل تحصیلات دیپلم .

۹- حداقل ۱ سال سابقه عضویت انجمن صنفی مربوط، منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت.

۱۰- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

تبصره ۴۵- کاندیداهای اولین دوره هیأت مدیره و بازرسان از شرط مقرر در بند ۹ معاف هستند .

ماده ۳۶ – در اجرای ماده ۱۸ آئین نامه انجمن های صنفی وکانونهای مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضاء ، هر دوره حداقل ۵ درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد .

ماده ۳۷ – در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یکدیگر یا هیات مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیات داوری صورت گیرد . به این منظور در صورت درخواست هریک از طرفین اختلاف ، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود ۳ یا ۵ نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید. در صورت عدم پذیرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختلاف ، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود . هیات داوری پس از صدور رای خود ، منحل می گردد .

ماده ۳۸- مسئولان انجمن صنفی، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت کار و امور اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن یا خارج از آن ، در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند .

ماده ۳۹- انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد :

۱- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

۲- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره وعدم تجدید انتخابات آن.

۳- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.

تبصره۴۶- انحلال انجمن ، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.

تبصره ۴۷- چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاه منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ یا

۵ نفر بعنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید .

تبصره ۴۸- چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر نباشد ، حداکثر ظرف دو هفته بازرسان ورییس هیات مدیره با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی این وظیفه راعهده دارخواهندداشت که درصورت عدم وجود، هیأت تسویه ای مرکب از ۳ یا ۵ نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع کانون ، با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردد .

ماده ۴۰ – چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد ؛ بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند . پس از اخطار بازرسان، یک سوم اعضای انجمن حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت ( حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره) ، تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن مکلف هستند انحلال انجمن را به وزارت کار و امور اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون ، به کانون ذیربط اعلام نمایند .

ماده ۴۱- هیأت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی نموده، لیست کاملی از کلیه دارائیهای انجمن صنفی شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه نموده، دارائی انجمن را پس از تصفیه کلیه حسابهـای بدهکـاران و بستانکـاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضـای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهند و در صورت عدم وجود به وزارت آموزش و پرورش واگذار شود .

ماده ۴۲- هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه ،تابع نظر وزارت کار و امور اجتماعی می باشد .

ماده ۴۳ – هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد .

ماده ۴۴- مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .

این اساسنامه در ۴ فصل و ۴۴ ماده و ۴۸ تبصره ، ۱۴۱ بند و ۶ جزء در تاریخ ۰۵/۱۰/۸۷ با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده رسید .

ipsum Phasellus dapibus velit, facilisis efficitur. vel, sem, elementum consequat. at id